Kvaliteedi tagamise alused


1. Üldsätted

1.1. OSKUSTE LABOR OÜ (reg nr: 16294297) lähtub koolituste kvaliteedi tagamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

2.2. Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

2.3. Õppekavad on eesmärgipärased ja õpiväljundid on kooskõlas teemade, õppemahu ja õppematerjaliga.

2.4. Õppekavad vaadatakse vähemalt kord aastas üle ja vajadusel ajakohastatakse.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust õpetajana.

3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ja vähemalt õpetaja kvalifikatsioon tase 7.

3.3. Koolitajad tagavad regulaarse enesetäiendamise osaledes vähemalt kord aastas erialasel koolitusel.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Õppetöö viiakse läbi õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides, milles on esitlustehnika ja interneti kasutamise võimalused.

4.2. Koolitusgrupi suurus sõltub koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4.3. Koolitajad tagavad igale õppijale sotsiaalselt ja vaimselt toetava õppekeskkonna.

5. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

5.2. Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate tegevuse kohta. Koolitajad analüüsivad tagasiside vastuseid ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.