Õppekorralduse alused


1. Üldsätted

1.1. OSKUSTE LABOR OÜ (reg nr: 16294297, EHISe ID: 2012168) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. OSKUSTE LABOR OÜ on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab õpetajatele täienduskoolitusi.

1.3. Õppetöö viiakse läbi õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse OSKUSTE LABOR OÜ veebilehel.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. Koolitused toimuvad eesti keeles.

1.8. OSKUSTE LABOR OÜ võib teha muudatusi koolituskalendris, ajakavas ja toimumiskohas. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6. õppe sisu;
1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2. 1. OSKUSTE LABOR OÜ kasutab ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, õpetatavad klassid, tööandja, tööstaaž õpetajana, haridustase, telefon, e-post ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Täienduskoolitusele registreerumine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda täites elektroonse registreerimisvormi, mis on lisatud koolituse tutvustusele OSKUSTE LABOR OÜ veebilehel. Registreerimiseks vajalik info: nimi, ametikoht, õpetatavad klassid, tööandja, tööstaaž õpetajana, haridustase, telefon, e-post ja isikukood, arve saaja nimi ja e-post.

3.1.2. Registreerumise kinnitus saadetakse õppija e-posti aadressile.

3.1.3. Registreerumisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab õppijale õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning õppijal tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

3.1.4. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt nädal enne koolituse toimumise algust.

3.1.5. Registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht.

3.1.6. Koolitusgrupi kohad täidetakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Koolitusgrupi kohtade arv on lisatud koolituse tutvustusele OSKUSTE LABOR OÜ veebilehel.

3.1.7. OSKUSTE LABOR OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse e-posti teel vähemalt viie päevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3.2. Koolitusel osalemine

3.2.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppemaksu.

3.2.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses.

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

4.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus või tõend vastavalt Täienduskoolituse standardile §3.

5. Koolituse eest tasumine ja koolitusest loobumine

5.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teada anda e-kirja teel oskustelabor@gmail.com.

5.3. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähemalt nädal enne koolitust, on makstud õppetasu võimalik üle kanda teisele koolitusele või raha tagastada.

5.4. Kui osaleja teavitab loobumisest vähem kui nädal enne koolitust või ei teavita oma mitteosalemisest, koolituse tasu ei tagastata.

6. Õppija õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus:

6.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;

6.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

6.1.3. saada teavet OSKUSTE LABOR OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;

6.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist OSKUSTE LABOR OÜ süül ära jäänud kursuste eest;

6.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, sel juhul õppemaksu ei tagastata;

6.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

6.2. Õppija on kohustatud:

6.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

6.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

6.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

6.2.4. järgima koolitusel koolitusgrupiga ühiselt loodud kokkuleppeid.

7. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

7.1. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ja vähemalt õpetaja kvalifikatsioon tase 7.

8. Rakendussätted

8.1. Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 10.03.2022.